43 മാതൃകാ കോളനികള്‍ക്ക് 43 കോടി

ഓരോ പട്ടികവര്‍ഗ കോളനിക്കും ഒരു കോടി രൂപ വീതം ചെലവഴിക്കുന്ന മാതൃകാ കോളനി പദ്ധതി 43 കോളനികളില്‍ 43 കോടി രൂപയ്ക്ക് നടപ്പാക്കി.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more