28 നഗരസഭകള്‍ കൂടി

നഗരസ്വഭാവം കൈവരിച്ച 28 പഞ്ചായത്തുകള്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളായും കണ്ണൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ കോര്‍പ്പറേഷനായും ഉയര്‍ത്തി. ബി ഗ്രേഡിലുള്ള 15 നഗരസഭകളെ എ ഗ്രേഡിലേക്കും സി ഗ്രേഡിലുള്ള 17 നഗരസഭകളെ ബി ഗ്രേഡിലേക്കുമാണ് ഉയര്‍ത്തിയത്.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more