22300 പേര്‍ക്കുകൂടി പ്ലസ്ടു

പുതുതായി 62 ഗവ:ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളുകളും 167 എയ്ഡഡ് ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്‌കൂളുകളും അനുവദിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയില്‍ അനുവദിച്ച 110 ഉം എയ്ഡഡ് മേഖലയില്‍ അനുവദിച്ച 336 ഉം പുതിയ ബാച്ചുകളില്‍ 22,300 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പ്രവേശനം നല്‍കി.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more