22 ആര്‍ട്‌സ് ആന്‍ഡ് സയന്‍സ് കോളേജുകള്‍

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയില്‍ 22 ആര്‍ട്‌സ് & സയന്‍സ് കോളേജുകള്‍ ഒറ്റയടിക്കു തുടങ്ങി. സര്‍ക്കാര്‍-എയ്ഡഡ് കോളേജുകളില്‍ 320 കോഴ്‌സുകള്‍ ഒരുമിച്ച് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more