1,600 കോടിയുടെ 245 പാലങ്ങള്‍

വിവിധ ജില്ലകളിലായി 245 പാലങ്ങളുടെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി. ഇതിന് 1,600 കോടി രൂപ ചെലവായി. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പാലങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ച കാലയളവാണിത്. 5011 റോഡുകളും 1,500 കെട്ടിടങ്ങളും പൂര്‍ത്തിയാക്കി.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more