12,216 പേര്‍ക്ക് കടാശ്വാസം

പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗക്കാര്‍ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ബാങ്കുകളില്‍ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതും 01.04.2014 ല്‍ കുടിശികയായതുമായ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകള്‍ എഴുതിത്തള്ളുന്ന പദ്ധതിയില്‍ 12,216 പേരുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളി. ഇതിനായി 140 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more