100 കോടിയുടെ സ്വീവേജ് പ്ലാന്റ് മുട്ടത്തറയില്‍

നൂറു കോടി രൂപ ചെലവില്‍ പ്രതിദിനം 107 എംഎല്‍ഡി ശേഷിയുള്ള സ്വീവേജ് ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാന്റ് തിരുവനന്തപുരം മുട്ടത്തറയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി. കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, കൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പ്ലാന്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സെപ്‌റ്റേജ് ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് പ്ലാന്റ് കൊച്ചി ബ്രഹ്മപുരത്ത് പൂര്‍ത്തിയായി.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more