1.24 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് പട്ടയം

നാല് വര്‍ഷം കൊണ്ട് 1.24 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് പട്ടയം നല്‍കി. കഴിഞ്ഞ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അഞ്ച് വര്‍ഷം കൊണ്ട് 84,606 പട്ടയങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്തത്.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more