സൗജന്യനിരക്കില്‍ രണ്ട് എല്‍ഇഡി ബള്‍ബുകള്‍

എല്ലാ വീടുകളിലും സൗജന്യനിരക്കില്‍ രണ്ട് എല്‍ഇഡി ബള്‍ബുകള്‍ വീതം നല്കുന്നു. ഒമ്പതു വാട്ടിന്റെ 400 രൂപ വിലയുള്ള ബള്‍ബ് 95 രൂപയ്ക്കാണു നല്കുക.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more