സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി: 1,800 കോടിയുടെ ആനുകൂല്യം

കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള ഭാഗപത്രം, ഒഴിമുറി, ദാനം, ധനനിശ്ചയം എന്നീ ആധാരങ്ങളുടെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ആയിരം രൂപയാക്കി. രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീസ് ഒരു ശതമാനമായും കുറച്ചു. സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഇനത്തില്‍ 49 ലക്ഷം ജനങ്ങള്‍ക്ക് 1,800 കോടി രൂപയുടെ ആനുകൂല്യവും രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീസ് ഇനത്തില്‍ 49 ലക്ഷം ജനങ്ങള്‍ക്ക് 300 കോടി രൂപയുടെ ആനുകൂല്യവും ലഭിച്ചു.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more