വേതന സുരക്ഷാ പദ്ധതി

ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി വിവിധ സ്വകാര്യ മേഖലകളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ വേതനം ബാങ്ക് വഴി നല്‍കുന്നതിനുളള വേതന സുരക്ഷാ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി. തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന വേതനം കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നു ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തിലൂടെ തൊഴില്‍ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് പരിശോധിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നു.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more