വെള്ളക്കരം: 7,253 പരാതികള്‍ക്ക് പരിഹാരം

എല്ലാ ജില്ലകളിലും നടത്തിയ അദാലത്തില്‍ വെള്ളക്കരം കുടിശ്ശിക സംബന്ധിച്ച 7,253 പരാതികള്‍ പരിഹരിച്ചു.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more