വിവിധ കടാശ്വാസ പദ്ധതികള്‍

ഹ്രസ്വകാല കാര്‍ഷിക വായ്പകള്‍ കൃത്യമായി തിരിച്ചടക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉത്തേജന പലിശയിളവ് പദ്ധതി, സഹകരണ സംഘങ്ങളില്‍ നിന്നും ബാങ്കുകളില്‍ നിന്നും വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ള പട്ടികജാതി-പട്ടികവിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് കടാശ്വാസ പദ്ധതി, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്കുള്ള പ്രത്യേക കടാശ്വാസ പദ്ധതി എന്നിവ നടപ്പാക്കി.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more