രാജീവ് ഗാന്ധി നോളജ് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ കരിയര്‍ സ്റ്റഡീസ് ആന്‍ഡ് റിസര്‍ച്ച്‌

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളുടെയും തീരദേശത്തെ യുവജനങ്ങളുടെയും തൊഴില്‍ പഠന പരിശീലനത്തിന് രാജ്യത്ത് ഇദംപ്രഥമമായി രാജീവ് ഗാന്ധി നോളജ് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ കരിയര്‍ സ്റ്റഡീസ് ആന്‍ഡ് റിസര്‍ച്ച് സെന്റര്‍ രൂപീകരിച്ചു

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more