മൂന്നുലക്ഷം പുതിയ പൈപ്പ് കണക്ഷന്‍

മൂന്ന് ലക്ഷം പുതിയ പൈപ്പ് കണക്ഷനുകള്‍ നല്‍കി. 2.07 ലക്ഷം പൊതു ടാപ്പുകളില്‍ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വര്‍ഷം പുതുതായി 4.19 ലക്ഷം കണക്ഷനുകള്‍ നല്‍കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more