ഭൂമി വാങ്ങാന്‍ 665 കോടി, വീടുവയ്ക്കാന്‍ 568 കോടി

ഭൂരഹിതരും ഭവനരഹിതരുമായ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് ഭൂമി വാങ്ങാന്‍ നല്‍കിവന്നിരുന്ന ധനസഹായം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ 75,000 രൂപയില്‍ നിന്ന് 3.75 ലക്ഷം രൂപയായും, മുനിസിപ്പല്‍ പ്രദേശങ്ങളില്‍ 90,000 രൂപയില്‍ നിന്ന് 4.50 ലക്ഷം രൂപയായും, കോര്‍പ്പറേഷന്‍ മേഖലയില്‍ ഒരു ലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് ആറു ലക്ഷം രൂപയായും വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. വീടിനുള്ള സഹായധനം ഒരു ലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയായി ഉയര്‍ത്തി. കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ മുന്‍പ് ഗ്രാന്റ് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ശേഷിച്ച ഗഡുക്കള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച നിരക്കില്‍ നല്‍കി. 29,465 കുടുംബങ്ങള്‍ക്കായി 664.86 കോടി രൂപ ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിനും 24,141 കുടുംബങ്ങള്‍ക്കായി 568.33 കോടി രൂപ പുതുതായി വീടു നിര്‍മിക്കുന്നതിനും നല്‍കി.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more