പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ സമ്പൂര്‍ണത

• കേരളം സമ്പൂര്‍ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ രാജ്യത്തെ ഏക സംസ്ഥാനമായി.
• റഗുലര്‍ തസ്തികകളില്‍ 2015 മാര്‍ച്ച് 31 വരെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച എല്ലാ എയ്ഡഡ് അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും സംരക്ഷണാനുകൂല്യം നല്‍കി. 17,000 അധ്യാപകര്‍ക്ക് പ്രയോജനം.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more