പൊലീസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി

നാഷണല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഫോര്‍ പൊലീസ് സയന്‍സസ് ആന്‍ഡ് സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റഡീസ് ആരംഭിച്ചു. പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ ബിരുദ-ബിരുദാനന്തര കോഴ്‌സുകള്‍ നടത്തുകയും ഗവേഷണ സൗകര്യം ഒരുക്കുകയും ചെയ്യും

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more