പൊതുമേഖലയ്ക്ക് റെക്കോഡ് സഹായം

വ്യവസായ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള 44 പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍വകാല റെക്കോര്‍ഡ് സഹായമായ 899.90 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഇ-ടെണ്ടര്‍, ഇ-പേയ്‌മെന്റ് സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ഇ-ഓക്ഷന്‍ സംവിധാനം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താനുള്ള നടപടി പൂര്‍ത്തിയാക്കി.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more