പുറമ്പോക്കിനു പട്ടയം

പുറമ്പോക്കുകളില്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി താമസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പട്ടയങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിന് നിയമഭേദഗതിക്ക് നടപടികള്‍ കൈക്കൊണ്ടു. ഈ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലാവധിക്കുള്ളില്‍ത്തന്നെ ഇത് പൂര്‍ത്തീകരിക്കും.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more