നെല്ല് സംഭരണം ഒന്നേകാല്‍ ലക്ഷം കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പ്രയോജനം

നെല്ല് സംഭരണത്തില്‍ മികച്ച നേട്ടമാണ് കൈവരിച്ചത്. 2014-15 ല്‍ 1.25 ലക്ഷം കര്‍ഷകരില്‍ നിന്ന് 5.50 ലക്ഷം ടണ്‍ സംഭരിച്ചു. നെല്ലിന്റെ താങ്ങുവില 21.50 രൂപയായി. ഒന്നേകാല്‍ ലക്ഷം കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചു.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more