ജനനി ജന്മരക്ഷ 11,000 പേര്‍ക്ക്

പട്ടികവര്‍ഗക്കാരായ ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്കും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാര്‍ക്കും പോഷകാഹാരം നല്‍കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഗര്‍ഭിണിയായി മൂന്നാം മാസം മുതല്‍ പ്രസവശേഷം കുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ് വരെ പ്രതിമാസം ആയിരം രൂപ വീതം 18,000 രൂപ നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം 11,000 പേര്‍ക്കു ലഭിച്ചു.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more