ഐഐറ്റി

ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ടെക്‌നോളജി (ഐ.ഐ.റ്റി) യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായി. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കഞ്ചിക്കോടിന് സമീപം 400 ഏക്കര്‍ സ്ഥലത്താണ് ഐ.ഐ.റ്റി.സ്ഥാപിക്കുന്നത്.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more