അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തില്‍ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല

• 40 വര്‍ഷമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന 1,466 കോടി രൂപയുടെ നാല് ബൈപാസുകള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യത്തിലേക്ക്.
• 212 കോടിയുടെ മൂന്ന് ഫ്‌ളൈഓവറുകള്‍ നിര്‍മാണത്തില്‍.
• മറ്റൊരു സര്‍ക്കാരിനും കഴിയാത്ത വിധത്തില്‍ 245 പാലങ്ങളുടെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി. ഇതിന് ചെലവഴിച്ചത് 1,600 കോടി.

യു.ഡി.എഫിൻറെ നേട്ടങ്ങൾ

  Read more